Modlitby

Modlitby ke Krokům z Velké knihy

 

První Krok:

„Dobrotivý Pane, pomoz mi vidět a přiznat, že jsem bezmocný nad svým alkoholismem. Pomoz mi pochopit jak můj alkoholismus vedl k neovladatelnosti mého života. Pomoz mi v tento den chápat smysl bezmocnosti. Sejmi ze mne veškeré popírání mého alkoholismu.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Ještě o alkoholismu.

 

Krok Druhý:

„Bože, právě stojím před rozhodujícím okamžikem. Dej mi Tvou ochranu a péči jak se Ti odevzdávám a vzdávám se svých starých představ a myšlenek právě dnes.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Pro nás Agnostiky.

 

Třetí Krok:

Str. 72: „Bože, nabízím se ti, abys se mnou činil, jak žádáš. Zbav mne područí mého JÁ, abych byl lépe schopen vykonávat Tvoji vůli. Odstraň mé obtíže, aby vítězství nad nimi bylo svědectvím těm, kterým bych mohl být tvojí mocí, láskou a životní cestou nápomocen. Děj se vždy podle tvé vůle!“

 

Krok Čtvrtý:

Resentment:   Str. 76-77: Požádali jsme Boha, aby nám pomohl projevit jim stejnou snášenlivost, soucit a trpělivost, které bychom s radostí projevili nemocnému příteli. Když jsme se střetli s uraženou osobou, řekli jsme si: „Ten člověk je nemocen. Jak mu mohu pomoci? Bože, ušetři mě od hněvu. Nechť se děje Tvoje vůle.“

Strach: Str. 78: Požádáme Ho, aby nás zbavil strachu a ukázal směr, kterým se máme vydat.

Sex:     Str. 79 - Požádali jsme Boha, aby nám pomohl utvářet naše ideály a pomohl nám také podle nich žít.

            Str. 80 - Při meditaci se zeptáme Boha, jak si v jednotlivých případech počínat.

Str. 80 - Upřímně se modlíme o ideální vzor a o radu v každé nerozhodné situaci, o rozvážnost a morální sílu činit dobro.

 

Pátý Krok:

Str. 86 - Z hloubi duše poděkujeme Bohu za to, že jsme ho mohli lépe poznat.

Str. 86 - položíme otázku, zda jsme něco nezapomněli

 

Krok Šestý:

Str. 86: Jestliže se najde něco, na čem stále ještě lpíme, požádáme Boha, aby nás zbavil i toho.

 

Sedmý Krok:

Str. 86-87: „Můj Stvořiteli, jsem teď ochoten se ti celý odevzdat, dobrý i zlý. Modlím se, abys odejmul všechny mé charakterové vady, které jsou překážkou mé užitečnosti Tobě i mým bližním. Dej mi sílu, abych mohl od nynějška vykonávat tvé příkazy.“

 

Krok Osmý:

Str. 87: Jestliže se nám nedostává vůle, abychom to uskutečnili, požádáme, aby se tato dostavila.

 

Devátý Krok:

Právní záležitosti:     Str. 90: žádáme, aby se nám dostalo síly a vedení, jak si správně počínat, a to bez ohledu na případné důsledky pro nás.

Ovlivnění druhých: Str. 91: Když jsme jednou získali jejich povolení, poradili se s ostatními a požádali Boha o pomoc, nesmíme už couvnout.

Nevěra:    Str. 93: Vzájemně se mohou modlit za štěstí toho druhého.

Rodina:    Str. 94: Společně s rodinou začneme čistit dům, žádajíce každé ráno během své meditace, aby nám Stvořitel ukázal, jak být trpěliví, tolerantní, laskaví a láskyplní.

 

 

 

Krok Desátý:

Str. 96    - Nepřestáváme sledovat své sobectví, nečestnost, zlost a strach a ve chvílích, kdy se začnou projevovat, požádáme Boha, aby je odstranil.

Str. 97 - Každý den je dnem, kdy se musí, ve všech našich činech, projevovat vůle Boží. „Jak mu mohu nejlépe sloužit – ať se děje Boží vůle, ne moje!“

 

Jedenáctý Krok:

Večer:  Str. 98: Když ukončíme sebeposouzení, požádáme o Boží odpuštění a tážeme se, jaké nápravné opatření máme použít.

Ráno:   Str. 98 - Vezmeme v úvahu své plány pro nový den. Požádáme Boha, aby řídil naše myšlenky, obzvlášť aby nás zbavil sebelítosti, nečestnosti a sobectví.

Str. 98 - Během rozjímání o dnešním počínání je možné, že pocítíme nerozhodnost. Opět se obrátíme k Bohu o inspiraci, intuici či rozhodnutí, jak si máme počínat.

Str. 99 - Meditaci obvykle zakončíme modlitbou o poučení, jak si počínat během dne a prosbou, aby se nám dostalo všeho, co je potřeba k řešení problémů. Především žádáme osvobození od zatvrzelosti a jsme opatrní, abychom nevyžadovali něco pouze pro sebe. Jen v případě, že to pomůže jiným, smíme žádat ve svůj prospěch. Vyvarujeme se modliteb, které slouží našim sobeckým cílům.

Celý den:   Str. 99-100: Během dne, když začnete pociťovat neklid či pochybovat, udělejte pauzu a požádejte o správnou myšlenku či čin. Už není na nás, abychom režírovali svou hru, naší úlohou je během dne skromně opakovat: „Nechť se děje Tvoje vůle.“

 

Krok Dvanáctý:

Str. 185-186: Požádejte Ho ve své ranní meditaci, jak můžete každým dnem být prospěšný někomu, kdo se ještě neuzdravil. Odpovědi se vám dostane, pakliže jste sám v dobré spirituální kondici.

 

Modlitba Odložení:

„Dobrý Bože pomož mi prosím dát stranou vše, co si myslím, že vím o (lidech, věcech, AA, uzdravení, modré knize…), abych mohl mít otevřenou mysl k novým zkušenostem. Prosím pomoz mi vidět pravdu o (čemkoliv je zrovna třeba). Amen.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Pro nás Agnostiky.

 

Modlitba Sv. Františka – 11. Kroku:

Pane, učiň mne řečištěm svého pokoje

- abych tam, kde je nenávist, mohl vnést lásku

- tam, kde se stala křivda, mohl vnést odpuštění

- abych tam, kde je neshoda, mohl vnést soulad

- kde je omyl, abych mohl vnést pravdu

- kde jsou pochybnosti, abych mohl vnést víru

- kde je zoufalství, abych mohl vnést naději

- abych tam, kde vládne temnota, mohl vnést světlo

a abych tam, kde je smutek, mohl vnést radost.

Pane, dej, abych se snažil přinášet více útěchy a méně jí vyžadoval

- abych se snažil spíše porozumět než vyžadovat porozumění a více miloval, než vyžadoval lásku.

Neboť nezištný nalézá, odpouštějícímu je odpuštěno a umírající je vzkříšen k Životu věčnému. Amen.

 

Dvanáct Kroků a Dvanáct Tradic: Krok Jedenáctý, str. 88-89

12 Kroků Anonymních alkoholiků:

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly nezvladatelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili, a dospěli jsme k ochotě jim to všem nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy nám to situace dovolí, s výjimkou, kdy by naše počínání jim nebo jiným lidem ublížilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, okamžitě jsme to přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme hledali, jak zdokonalit svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

12 Tradic Anonymních alkoholiků:

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA.
 2. Pro účely naší skupiny je zde pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se projevuje sám v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci; nevládnou nám.
 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - předávat své poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat ani financovat jakékoliv příbuzné zařízení, nebo podnik stojící mimo AA, ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. Anonymní alkoholici by měli navždy zůstat neprofesionálními, i když naše střediska služeb mohou zaměstnávat specializované pracovníky.
 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale my můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo odpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní alkoholici nemají názor na záležitosti mimo společenství, proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě, musíme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám stále připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.